دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران

کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران

کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه آئین دادرسی كیفری نامیده می‌شود.ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل ۱۶۶ قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ك مصوب ۱۳۷۸ مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.
کلید واژه : کیفری ، رسیدگی ،آیین دادرسی ، صلاحیت ، ادله ، دعوی ، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- طرح مساله 4
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقيق 4
۱-۵- روش تحقیق 5
۱-۶- تعاریف و اصطلاحات 5
۱-۶-۱- تعریف آیین دادرسی کیفری 5
۱-۶-۲- اهداف آیین دادرسی کیفری 6
۱-۷- تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی 7
۱-۸- بررسی مفهوم اثبات دليل در آیین دادرسی 10
۱-۸-۱- بررسی دليل در آیین دادرسی 10
۱-۸-۲- بررسی اثبات در آیین دادرسی 10
۱-۸-۲-۱- اثبات جرم از طريق خاص 12
۱-۸-۲-۲- دلايل فاقد ارزش اثباتي 12
۱-۹- ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب 13
۱-۱۰- تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم 14
۱-۱۱- تامين دليل 15
۱-۱۱-۱- تامين دليل براي جرم واقع شده 16
۱-۱۱-۲- تامين دليل براي جرم احتمالي 16
۱-۱۱-۳- پرونده تامين دلايل در اثبات جرم 17
فصل دوم :بررسی چگونگی رسیدگی به دعوي كيفري در حقوق ایران 18
۲-۱- صلاحيت رسیدگی به دعوي كيفري 19
۲-۲- ادله اثبات دعوي كيفري 20
۲-۳- معاينه محل 20
۲-۳-۱- دليل ضرورت معاينه محل 20
۲-۳-۲- اشخاص مامور معاينه 21
۲-۳-۳- نحوه حفظ صحنه جرم 22
۲-۳-۴- نتايج حفظ صحنه جرم: 23
۲-۴- تحقيق محلي 23
۲-۴-۱- شناسائي تحقيق محلي 23
۲-۴-۲- حضور ضروري افراد در تحقيق محلي 24
۲-۵- كارشناس 25
۲-۵-۱- انجام تحقيق وسيله خبره 25
۲-۵-۲- پرسشهاي قاضي از اهل خبره 25
۲-۵-۳- اختلاف نظر اهل خبره 27
۲-۵-۴- تشخيص هويت متوفي و علت مرگ 27
۲-۵-۴-۱- تشخيص هويت: 27
۲-۵-۴-۲- تشخيص علت مرگ: 28
۲-۵-۵- تشخيص جنون متهم 28
۲-۵-۵-۱- تكليف متهم 29
۲-۵-۵-۲- تكليف مجني عليه 29
۲-۶- تفتيش منازل و اماكن 29
۲-۶-۱- تفتيش و بازرسي منزل 30
۲-۶-۲- بازرسي اماكن و اشيا 30
۲-۷- اقرار 31
۲-۷-۱- تعريف اقرار 32
۲-۷-۱-۱- اخبار بودن 32
۲-۷-۱-۲- اخبار بودن بر وقوع جرم 32
۲-۷-۱-۳- صراحت و قاطعيت اقرار 33
۲-۷-۲- اقرار به عنوان دليل در امور كيفري 33
۲-۷-۳- انكار بعد از اقرار 34
۲-۷-۴- توبه بعد از اقرار 35
۲-۸- اسناد 37
۲-۸-۱- موقعيت سند در دادرسي كيفري 37
۲-۸-۲- استكتاب سند 39
۲-۸-۳- اساس تطبيق 39
۲-۹- شهادت 41
۲-۹-۱- تعريف شهادت 41
۲-۹-۲- شرايط شاهد 41
۲-۹-۲-۱- شرط بلوغ 42
۲-۹-۲-۲- شرط عقل 43
۲-۹-۲-۳- شرط ايمان 43
۲-۹-۲-۴- طهارت مولد 44
۲-۹-۲-۵- عدالت شاهد 44
۲-۹-۲-۶- عدم انتفاع مشخص 45
۲-۹-۲-۷- عدم دشمني دنيوي 45
۲-۹-۲-۸- عدم اشتغال به تكدي و لگردي 46
۲-۹-۳- تشريفات استماع شهادت از شهود 46
۲-۹-۳-۱- احضار شهود 46
۲-۹-۳-۲- جلب شهود 46
۲-۹-۳-۳- چگونگي اداء شهادت 47
۲-۹-۳-۴- باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور 47
۲-۹-۴- شهادت در حدود 47
۲-۹-۵- شهادت در قصاص 50
۲-۱۰- امارات 51
۲-۱۰-۱- انواع اماره 52
۲-۱۰-۲- تفاوت بين اماره قضائي و قانوني 53
۲-۱۱- قسامه 53
۲-۱۱-۱- تعريف قسامه 53
۲-۱۱-۲- تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري 54
۲-۱۱-۳- تعريف لوث 55
۲-۱۱-۴- آيا در قسامه لوث معتبر است؟ 55
۲-۱۱-۵- آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟ 56
۲-۱۱-۶- موانع حصول لوث 56
۲-۱۲- علم قاضي 57
۲-۱۲-۱- دليل بودن علم قاضي 57
۲-۱۲-۲- حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 59
نتیجه گیری 61
منابع و ماخذ 62

 

برای خرید ارزانتر این مقاله اینجا کلیک کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 25,500 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 425,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file1_1943573_5967.zip84.5k

کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌

  کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه چکیده قاعده لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمینه‌های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 355,000 ریال 28,500 تومان 20% تخفیف

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 355,000 ریال 28,500 تومان 20% تخفیف