دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

دانلود فایل ورد Word   تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف) بیان مسأله    3
ب) اهداف    5
ج) سوالات تحقیق    5
د) فرضیات    6
ر) ساماندهی تحقیق    6
فصل اول: کلیات    7
فصل اول: کلیات    8
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه    9
گفتار اول: مفاهیم    9
بند اول: جرم    9
بند دوم: اقتصاد    11
بند سوم: اقتصاد مقاومتی    12
گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران    14
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن    16
گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی    16
بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی    16
بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی    17
الف) محیط داخلی    17
ب) محیط بین‌المللی و جهانی    18
ج) روندشناسی فضای اقتصادی    18
گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی    19
بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی    19
الف)مقاوم بودن اقتصاد    19
ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى    19
ج) حمايت از توليد ملى    21
د) مديريت منابع ارزى    21
ه) مديريت مصرف    22
بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى    23
گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران    23
بند اول: محیط اقتصادی    24
بند دوم: محیط سیاسی    25
مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی    26
گفتار اول: جرم‌انگاری    26
بند اول: مراحل جرم انگاری    27
بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام    28
گفتار دوم: جرم زدایی    29
بنداول: انواع جرم زدائی    30
الف) جرم زدائی قانونی (رسمی)    30
ب) جرم زدائی عملی    30
بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی    31
الف)کیفر زدایی    31
ب) قضا زدایی    32
بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه    32
الف) جرم زدایی و جرایم شرعی    32
ب) جرم زدائی و قانون اساسی    33
ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی    34
فصل دوم: عوامل جرم زا    35
مبحث اول: عوامل درونی جرم زا    36
گفتار اول: عوامل زیستی    36
بند اول: جنسیت    37
بند دوم: وراثت    38
بند سوم: ساختار بدنی    41
گفتار سوم: عوامل رواني    44
بند اول: ناسازگاری روانی    45
بند دوم: سادیسم    47
مبحث دوم: عوامل بيروني    49
گفتار اول: عوامل اقتصادی    49
بند اول: فقر و محرومیت    50
الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی    51
ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن    52
ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم    54
بند دوم: بیکاری    56
الف) مفهوم بیکاری    56
ب)رابطه بین بیکاری و جرم    57
ج) پیامد های بیکاری    59
گفتار دوم: عوامل فرهنگی    61
بند اول: محیط خانوادگی    62
الف) خانواده متشنج    63
ب) خانواده بی بند و بار    63
ج) خانواده منجربه طلاق    64
بند دوم: محیط مسکن    65
بند سوم: وسایل ارتباط جمعی    66
الف) رسانه ها و مفهوم سازی    67
ب) آموزش شیوهها    70
ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری    72
بند چهارم:  استعمال مواد مخدر    73
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    74
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    75
مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود    76
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی    76
گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود    78
بند اول: اشتغال و تولید    78
الف) اشتغال    78
ب) تولید و رشد اقتصادی    79
ج) بودجه‌    81
بند دوم: تورم    82
الف) نوسانات شاخص بورس    83
ب) نوسان قیمت مسکن    84
ج)شتاب تورمی    85
بند سوم: سیاست های موجود    87
الف) سیاست‌های پولی و ارزی    87
ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)    89
ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی    90
گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی    91
بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی    91
بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی    92
بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی    93
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران    93
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی    93
بند اول: مديريت مصرف    94
بند دوم:  قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات)    94
بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي    95
گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي    95
بند اول: مالیات    96
بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت    97
گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی    99
بند اول: مفهوم فرهنگ    100
بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ    103
الف) ماهیت فرهنگ    103
ب) ویژگیهای فرهنگ    104
بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد    106
گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم    107
مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی     108
گفتار اول: پیشگیری    108
گفتار دوم:انواع پیشگیری    110
بند اول: پیشگیری وضعی    111
بند دوم: پیشگیری اجتماعی    116
بند سوم: ویژگی ها    118
الف) ویژگی های پیشگیری وضعی    118
ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی    119
گفتار سوم: راهکارهای اجراي پيشگيري با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی    120
بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار    120
بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات    121
بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار    123
بند چهارم: توجه به رضایت طرفین    124
‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص    125
بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد    126
بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم    129
فصل  چهارم: نتیجه گیری    130
بحث و بررسی    131
نتيجه گيري    135
پیشنهادات    138
فهرست منابع    141
فهرست منابع    142

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 18,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jaygah-mogavemati_1796271_7828.zip219.3k

دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

دانلود فایل ورد Word  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,500 تومان 20,500 تومان 20% تخفیف