دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

دانلود فایل ورد Word  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه  و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.
 
فهرست مطالب
 
چکیده ۱
مقدمه۲
الف- اهمیت موضوع۲
ب- اهداف تحقیق۴
ج- پرسش های تحقیق ۴
د- فرضیه های تحقیق۵
ه- روش تحقیق۵
و- سازماندهی تحقیق۵
بخش اول- کلیات۶
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه۸
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف۸
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه۸
بند اول – معنا۸
بند دوم – تعریف۸
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر۹
گفتار دوم – پیشینه تاریخی  10
 
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف۱۲
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه۱۲
بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه۱۲
بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه۱۳
بند سوم- اصول حاکم بر درگیری¬های مسلحانه۱۴
گفتار دوم- اهداف وانگیزه۱۴
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ۱۵
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه ۱۵
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ۱۵
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ..16   
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی۱۸
بند اول- عرف۱۸
بند دوم- اصول کلی حقوقی ۱۸
بند سوم- معاهدات بین المللی۱۸
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ۲۱
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ۲۱
بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي۲۱
بند دوم-تعریف جنایات جنگی۲۲
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی۲۵
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل۲۷
بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها ۲۹
بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل۳۱
بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي۳۷
بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها۳۸
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم ۴۰
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم۴۰
بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی۴۴
بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸
بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
مبحث اول –  اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام۵۳
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی۵۴
گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
بند اول ـ در راه خدا بودن ۵۵
بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
بند سوم ـ دفاعى بودن۵۷
بند چهارم ـ انسانى بودن ۶۰
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲
گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان۶۲
بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن۶۳
بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع۶۴
بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه۶۸
گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام۷۰
بند اول- اطفال تبعه دشمن ۷۰
بند دوم-  حقوق زنان۷۰
بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲
بند چهارم-  حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی ۷۴
بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان۷۴
گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي ۷۵
بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا۷۸
بند سوم- آزادی اسیران۷۹
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل ۸۱
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی۸۱
گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی۸۴
بند اول- احترام به گروه های انسانی ۸۴
بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی  84
بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان ۸۶
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه ۸۷
گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو ۸۸
بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي ۸۹
بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ۸۹
بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی ۹۱
بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ  92
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو ۹۲
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک ۹۳
بند اول – نقش سازمان های دولتی ۹۴
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی ۹۴
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی  95
گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ ۹۵
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون ۹۶
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی ۹۶
بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد    96
بند چهارم- روشهای اجرائی         97
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون ۹۷
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۹۸
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید ۹۹
بند دوم- جنایت علیه بشریت ۹۹
بند سوم- جنایت جنگی ۹۹
بند چهارم- جنایت علیه صلح ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۱
ضمائم ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۶
 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,500 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 25,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bashardostaneh_1794644_6861.zip150.7k

دانلود فایل ورد Word امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

دانلود فایل ورد Word  امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران نوع فایل: word تعداد صفحات : 181 صفحه از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان 21,500 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر

دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 81 صفحه چکیده نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است .ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را ازارث سایر اموال متمایز می سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان 19,500 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

دانلود فایل ورد Word  بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن چكيده در طول تاريخ بر اموال و دارايي احکامي جاري بوده که بخشي از اين نظام کيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي کند. قتل، از جمله عواملي است که قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد. هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن می باشد. هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است که در اکثر کشو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان 19,500 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

دانلود فایل ورد Word  بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي فرمت ورد تعدادصفحه 155 ( فقه اماميه و حقوق ايران )  آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,500 تومان 20,500 تومان 20% تخفیف