دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانلود فایل ورد Word  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :108صفحه
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
۱-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن
۱-۱ تعاریف اصطلاحات    6
۱-۱-۱ رفتارجنسی    6
۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی    6
۱-۱-۳ تنوع طلبی    7
۱-۱-۴دنیایی عاری از اخلاق    7
۱-۱-۵ جرائم جنسي    7
۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي    8
۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي    8
۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي    9
۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي    9
۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي    9
۱-۱- ۷ محتوای مستهجن جنسی    10
۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)    11
۱-۱-۹ تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها    12
۱-۱-۹-۱ تاریخچه و نقش یهود    12
۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاری    15
۱-۱-۹-۳ ویژگیهای هرزه نگاری    15
الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی    16
ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق    16
ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی    16
د – ویژگی بارز هرزه نگاری    16
ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری    17
۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج    17
۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری    17
۱-۲-۱-۱ هرزه نگاری دیداری    17
۱-۲-۱-۲ هرزه نگاری شنیداری    17
۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی    18
۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری    18
۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن    18
الف- هرزه نگاری بزرگسال    18
ب- هرزه نگاری کودک    18
۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا    19
الف – هرزه نگاری مستقیم    19
ب – هرزه نگاری غیرمستقیم    19
۱-۲-۲-۳ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع    20
الف – روش ساده    20
ب – روش رایانه ای، سایبری    20
۱- استفاده از رایانه    20
۲- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت    20
۳- پست الکترونیک    20
۴- اخباریوزنت    21
۱-۲-۲-۴ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط    21
۱-۲-۳ منع قانونی و جستارهای وابسته    22
۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج    22
۲- هرزه نگاری در فضای مجازی
۲-۱ اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن    26
۲-۱-۱ اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری    26
۲-۱-۲ شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی    28
۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی    31
۲-۱-۴ چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری    32
۲-۱-۵ شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران    32
۲-۲ کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)    34
۲-۲-۱ کودکان و هرزه نگاری در اینترنت    34
۲-۲-۱-۱ سیاستگذاری قانونی    34
۲-۲-۱-۲ کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن    35
الف – آموزش عمومی    35
ب –  توانمند  ساختن مصرف کننده    35
ج –  اجرای قانون    35
۲-۲-۲ مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی    36
۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهای جنسی    36
۲-۲-۲-۲ ویژگی قربانیان    36
۳- بررسی فقهی هرزه نگاری
۳-۱ دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری    39
۳-۱-۱ جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن    39
۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه    41
۳-۱-۳ نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری    41
۳-۱-۳-۱ آیت الله موسوی اردبیلی    42
۳-۱-۳-۲ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی    42
۳-۱-۳-۳ آیت الله میرزا جواد تبریزی    42
۳-۱-۳-۴ حضرت آیت الله صانعی    43
۳-۱-۳-۵ حضرت آیت الله خامنه ای    43
۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاری    43
۳-۱-۵ دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)    44
۳-۲ اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان    48
۳-۲-۱  تعزیرمرتکب محرمات    48
۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا    48
۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم    49
۳-۲-۱-۳ افشای سر    50
۳-۲-۲ جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور    51
۴- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری
۴-۱ماهیت جرم انگاری     53
۴-۱-۱ هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران    56
۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری    57
۴-۲-۱ عنصرقانونی    57
۴-۲-۱-۱ ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبر
۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید
۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای                                    
۴-۲-۱-۷  قانون مطبوعات    64
۴-۲-۲ عنصر مادی و شرایط تحقق جرم    66
۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه    66
الف- تولید آثار هرزه نگارانه    67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه    67
۱-  مداخله مستقیم    67
– پراکندن(انتشار(    67
 – نمایاندن    68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه    68
– معامله و تجارت    69
– داشتن اشیاء هرزه نگارانه    69
۲- مداخله غیرمسقیم    69
 – ترویج    69
– زمینه سازی    70
– سوء استفاده    70
۴-۲-۲-۲  مرتکب    70
۴-۲-۲-۳ بزه دیده    71
۴-۲-۲-۴ دریافت کننده    72
۴-۲-۲-۵ موضوع جرم    72
۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب    73
۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه    73
۴-۲-۳ عنصر روانی    74
۴-۲-۳-۱ هرزه نگاریهای عمدی    74
الف – سوءنیت عام    74
ب – سوءنیت خاص    75
۱- قصد تجارت یا توزیع    75
۲ – معامله کردن    75
۳- تولیدو نگهداری    76
۴- قصد تشویق و ترویج    77
۵- قصد سوءاستفاده جنسی    78
۶- قصد استفاده مالی    78
۷- قصد افساد    78
۴-۲-۳-۲ هرزه نگاری غیرعمدی    79
۴-۲-۳-۳ انگیزه    79
۴-۳ قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی    80
۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای    80
۴-۳-۲ مجازات    81
۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی    83
۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرایم جنسي در قوانين كيفري    84
۴-۴-۱ زناي به عنف    84
۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان    85
۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي    85
نتیجه گیری    87
پیشنهادات    88
فهرست منابع    90
چکیده لاتین    93
 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,500 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 25,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
harzejorm_1777358_2101.zip170.2k

دانلود فایل ورد Word آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

دانلود فایل ورد Word  آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 152 صفحه چکیده با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان 21,500 تومان 20% تخفیف

دانلود فایل ورد Word مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

دانلود فایل ورد Word  مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 192 صفحه نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 16,500 تومان 20% تخفیف