دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

ارائه دهنده پایان نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود فایل ورد Word بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس

دانلود فایل ورد Word   بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس
بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
    يکي از موضوعات مهم پردازش سيگنال) به عنوان مثال در سيستمهاي ارتباطي، كدينگ سيگنالهاي صوتي، تشخيص صوت (…، کاهش و حذف نويز ناخواسته از سيگنال اصلي و بهبود آن است. به همین منظور در دهه های گذشته تحقیقات گسترده ای  برای بهسازی گفتار  انجام شده است. بهسازي گفتار بسته به مساله، هدف آن، ويژگي هاي نويز و امکانات موجود، قابل بررسي است. از اين رو، روش هاي متفاوتي برای طبقه بندی سیستم های بهسازی گفتار وجود دارد، یکی از طرق تفکیک روش¬ها بر اساس تک‌کاناله و چندکاناله بودن می باشد. روش های یک کاناله که تنها یک میکروفون ورودی در دسترس دارند، متداولترين نوع الگوريتم‌هاي بلادرنگ مي‌باشند چرا که به سادگي قابل پياده‌سازي هستند و به طور نسبي هزينه آنها کمتر از سيستمهايي با چند کانال ورودي مي‌باشد. از خانواده ی روش های تک کاناله، میتوان به روش های تفریق طیفی ، فیلتر وینر، بهسازی گفتار با استفاده از مدل های آماری، تبدیل موجک و … اشاره کرد که هر کدام از این روش ها دارای معایب نظیر نویز موزیکال و اعوجاج و پیچیدگی … می باشند یکی از روش هایی که میتوان عیب این روش ها را بهبود بخشید، استفاده از سیستم های ترکیبی است که از ترکیب روش ها حاصل می شود. در اینجا دو روش ترکیبی جدید بر مبنای روش تک کاناله برای بهسازی گفتار پیشنهاد شده است. در ضمن عموما برای اندازه گیری مشخصات نویز از  بخش های غیر گفتار (سکوت)  که معمولا از پنجره اول سیگنال است، استفاده می شود. ضعف شدید این روش هنگامي آشكار ميشود كه فريم اول، يك فريم سكوت نباشد.  روش جدیدی نیز برای بر طرف کردن این عیب پیشنهاد شده است که این روش ها به شرح زیر می باشند: الف)روش پیشنهادی تخمین نویز: تخمین نویز با استفاده از آنالیز LPC  صورت گرفته است  و در هر دو روش پیشنهادی زیر از این روش برای تخمین نویز استفاده شده است. ب) روش پیشنهادی اول: بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیز LPC در روش تفریق موجک، از ترکیب روش های تفریق طیفی و تبدیل موجک حاصل شده و  تخمین نویز آن هم که توسط آنالیز LPC صورت گرفته است با الگوریتم ژنتیک بهبود یافته است. پ) روش پیشنهادی دوم: بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از روش میانگین خطای مربعات در فضای موجک، از ترکیب دو روش تبدیل موجک و كمينه كردن لگاریتم خطاي ميانگين مربعات(LOG-MMSE)  حاصل شده است. در این روش با استفاده از تبدیل فوریه ضرایب موجک سیگنال گفتار آغشته به نویز  و سیگنال نویز، تخمین زننده ی لگاریتمی بر مبنای کمترین خطای میانگین مربعات پیشنهاد شده است. در این رساله معیار ارزیابی ، معیارهای مهم نسبت سیگنال به نویز(SNR)   و تست شنوایی(MOS)   بوده است. با توجه به نتایج، این روش ها هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی عملکرد بهتری داشته اند  و توانسته اند  SNR و MOS و  اعوجاج و نویز موزیکال را بهبود ببخشند. کليد واژه: بهسازي سیگنال صوتی، ،تفریق طیفی تبدیل موجك، تخمین زننده  log MMSE، آناليز LPC ، الگوریتم ژنتیک
 
فهرست مطالب
فصل اول:    1
مقـــــدمه    1
۱-۱ پیشگفتار    1
۱-۲ بهسازی گفتار نویزی:اهداف،کاربردها،مفاهیم    2
۱-۳ تعریف مسئله و تقسیم بندی روش ها    3
۱-۴ نوآوری تحقیق    4
۱-۵  ساختار     4
فصل دوم    5
پیش زمینه های پردازش سیگنال گفتار    5
۲-۱     نحوه توليد گفتار در انسان    5
۲-۲   معرفی نويز و انواع آن    10
۲-۲-۱  نويز سفيد    13
۲-۲-۲   نويز صورتي    13
۲-۲-۳ نويز قهوهاي    14
۲-۲-۴   نويز صنعتي    14
۲-۳ تحلیل زمان- فرکانسی سیگنال گفتار    15
۲-۳-۱ تبدیل فوریه    15
۲-۳-۲ تبديل فوريه زمان-كوتاه    17
۲-۳-۳ آناليز چند دقت زمان فرکانسی    20
۲-۳-۴ تبديل موجک يك بعدي    20
۲-۳-۴-۱  تبديل موجک پيوسته    20
۲-۳-۴-۱-۱  دقت های  زمانی و  فركانسی    22
۲-۳-۴-۱-۲  روابط رياضي تبديل موجک:    22
۲-۳-۴-۱-۳  عكس تبديل موجک:    24
۲-۳-۴-۲ تبدیل موجک گسسته    24
۲-۴ الگوریتم بهینه سازی ژنتیک    28
۲-۴-۱ درباره علم ژنتیک    28
۲-۴-۲  تاریخچۀ علم ژنتیک    29
۲-۴-۳ تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین)و رابطه آن با روش های هوش مصنوعی    29
۲-۴-۴  الگوریتم ژنتیک    32
۲-۴-۵  مكانيزم الگوريتم ژنتيك    34
۲-۴-۶  عملگرههاي الگوريتم ژنتيك    37
۲-۴-۶-۱  کدگذاری    37
۲-۴-۶-۲ ارزیابی    37
۲-۴-۶-۳ ترکیب    37
۲-۴-۶-۴ جهش    37
۲-۴-۶-۵ رمزگشايي    38
۲-۴-۷  چارت الگوريتم به همراه شبه كد آن    38
۲-۴-۷-۱  شبه كد و توضيح آن    38
۲-۴-۷-۲ چارت الگوریتم ژنتیک    40
۲-۴-۸ تابع هدف    41
۲-۴-۹ روشهای کد کردن    41
۲-۴-۹-۱  کدینگ باینری    42
۲-۴-۹-۲ کدینگ جایگشتی    42
۲-۴-۹-۳  کد گذاری مقدار    43
۲-۴-۹-۴ کدینگ درخت    44
۲-۴-۱۰  نمایش رشته‌ها    45
۲-۴-۱۱ جمعيت    46
۲-۴-۱۱-۱  ايجادجمعيت اوليه    46
۲-۴-۱۱-۲ اندازه جمعيت    46
۲-۴-۱۲  محاسبه برازندگي (تابع ارزش)    47
۲-۴-۱۳  انواع روشهای انتخاب    48
۲-۴-۱۳-۱  انتخاب چرخ رولت    49
۲-۴-۱۳-۲ انتخاب حالت پایدار    51
۲-۴-۱۳-۳  انتخاب نخبه گرایی    51
۲-۴-۱۳-۴  انتخاب رقابتی    51
۲-۴-۱۳-۵ انتخاب قطع سر    52
۲-۴-۱۳-۶  انتخاب قطعی بریندل    52
۲-۴-۱۳-۷  انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده    53
۲-۴-۱۳-۸  انتخاب مسابقه    53
۲-۴-۱۳-۹  انتخاب مسابقه تصادفی    53
۲-۴-۱۴  انواع روشهای ترکیب    53
۲-۴-۱۴-۱  جابه‌جایی دودوئی    54
۲-۴-۱۴-۲  جابه‌جایي حقيقي    56
۲-۴-۱۴-۳ ترکیب تک‌نقطه‌ای    57
۲-۴-۱۴-۴  ترکیب دو نقطه‌ای    58
۲-۴-۱۴-۵  ترکیب n نقطه‌ای    58
۲-۴-۱۴-۶ ترکیب یکنواخت    58
۲-۴-۱۴-۷  ترکیب حسابی    59
۲-۴-۱۴-۸  ترتیب    59
۲-۴-۱۴-۹  چرخه    60
۲-۴-۱۵ احتمال تركيب    60
۲-۴-۱۶  تحليل مكانيزم جابجایي    61
۲-۴-۱۷ جهش    61
۲-۴-۱۷-۱ جهش باينري    63
۲-۴-۱۷-۲  جهش حقيقي    64
۲-۴-۱۷-۳  وارونه سازی بیت    64
۲-۴-۱۷-۴  تغییر ترتیب قرارگیری    64
۲-۴-۱۷-۵ وارون سازی    64
۲-۴-۱۷-۶  تغییر مقدار    65
۲-۴-۱۸  محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک    65
۲-۴-۱۹ نقاط قوّت الگوریتمهای ژنتیک    66
۲-۴-۲۰  محدودیتهای GAها    68
۲-۵ آنالیز ضرایب پیشگویی خطی  (LPC)    69
۲-۵-۱ محاسبه ضرایب LPC    70
فصل سوم    73
مروری برروش های عمده بهسازی گفتار    73
۳-۱ مقدمه    73
۳-۲  روش تفریق طیفی    74
۳-۳ روش فیلتر وینر    76
۳-۴  بهسازی گفتار با استفاده از مدل های آماری    78
۳-۴-۱  تخمین زننده لگاریتمی بر مبنای كمينه كردن خطاي ميانگين مربعات(Log MMSE)    78
۳-۴-۲  استفاده از مدل مخفی مارکف(HMM) برای بهسازی گفتار    80
۳-۵ روش زیر فضای سیگنال    82
۳-۶  بهسازی گفتار با استفاده از تبدیل موجک    83
۳-۷  مقایسه روش ها و بررسی نقاط قوت  و ضعف    85
۳-۷-۱  بررسی های مقایسه ای انجام شده بین برخی از روش های بهینه سازی گفتار    86
۲-۳-۲  چکیده ای ازویژگی ها ونقاط قوت و ضعف روش های مختلف    87
۳-۸ نکات و ملاحظاتی مهم درطراحی سیستم بهسازی گفتار    89
۳-۸-۱  استفاده از سیستم های ترکیبی    89
۳-۸-۲  استفاده از پردازش های زیر باند و مزایای آن    89
۳-۸-۳  استفاده از میکروفون دوم    90
فصل چهارم :  روش های پیشنهادی    92
۴-۱ مقدمه    92
۴-۲ روش های پیشنهادی    93
۴-۲-۱  بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیز LPC در روش تفریق موجک    93
۴-۲-۱-۱  روش تفریق طیفی  ضرایب موجک (WSS)    94
۴-۲-۱-۲ اصلاح روش تفريق طيفي ضرايب موجك  (IWSS)    95
۴-۲-۱-۳ تخمين نويز    96
۴-۲-۱-۴ الگوریتم ژنتیک    97
۴-۲-۱-۴-۱   عملگر انتخاب    97
۴-۲-۱-۴-۲ عملگر برش    98
۴-۲-۱-۴-۳  عملگر جهش    98
۴-۲-۱-۴-۴ جمعيت اوليه    98
۴-۲-۱-۴-۵ تابع هدف    98
۴-۲-۲ بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از روش میانگین خطای مربعات در فضای موجک    98
۴-۲-۲-۱ تخمین زننده Log MMSE   در فضای موجک    99
۴-۲-۲-۲ تخمین نویز    100
فصل پنجم:  نتایج و آزمایش ها    101
۵-۱ مقدمه    101
۵-۲ جزئیات پیاده سازی    102
۵-۳ نتایج  بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیز LPC در روش تفریق موجک    103
۵-۴ نتایج بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از روش میانگین خطای مربعات در فضای موجک    106
فصل  ششم:  نتیجه گیری و پیشنهادها    109
۶-۱  نتیجه گیری    109
۶-۲ پیشنهاد برای کارهای آتی    111
مراجع    112
 

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 19,500 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 24,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
signal-goftar_1772345_4054.zip4.2 MB

دانلود فایل ورد word ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

دانلود فایل ورد word ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور   ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,500 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف